(Betalings)voorwaarden t.a.v. behandeling en behandelovereenkomsten

De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen u als cliënt en Franck Handskills. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de betalingsovereenkomst.

Indien afspraken niet kunnen worden nagekomen dienen deze 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

De factuurdeclaraties (behandelingen) dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Indien u in gebreke blijft ontvangt u eenmalig een aanmaningsbrief. Deze geldt ook als ingebrekestelling en dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

Indien binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling niet is ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.

Openstaande facturen dienen overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL 82 RABO 0366 649558, ten name van Franck Handskills (gelieve uw factuurnummer te vermelden).

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Eventuele klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden vermeld.

Franck Handskills is bevoegd eventuele verder behandeling op te schorten bij een betalingsachterstand.

Betalingsvoorwaarden zijn opgesteld volgens  artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek (BW).      

In hoeverre de behandeling door Franck Handskills vergoed wordt dient u zelf na te vragen bij de zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur aan Franck Handskills en het declareren van uw factuur bij uw eigen zorgverzekeraar.

Aansprakelijkheid

Franck sluit iedere aansprakelijkheid (behoudens opzet of bewuste roekeloosheid) uit voor eventuele ongevallen of letsel van patiënten opgelopen. Voor zover in een concrete situatie alsnog sprake is van enige aansprakelijkheid, is de vergoeding van indirecte schade uitgesloten en de directe schade te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert .

Franck Handskills is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, behoudens in geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers van Franck Handskills

Franck Handskills kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van een behandeling ten gevolge van overmacht of technische storing

Franck Handskills is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Franck Handskills is, in geval van overmacht van haar kant vrij, in de keuze de uitvoering van de Diensten/behandelingen op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade gehouden te kunnen worden.